Інформація про відкриття особистого банківського рахунку в Німеччині

Інформація для біженців

Поточний рахунок

Поточний рахунок є важливою передумовою для участі в соціальному та економічному житті. Через поточний рахунок Ви зможете здійснювати особисті платіжні операції:

 • виплати соціальної допомоги нараховуються на поточний рахунок
 • всі, хто працюють, отримують заробітну плату на поточний рахунок
 • сплата за оренду житла перераховується власнику через поточний рахунок
 • переказ грошей на батьківщину здійснюється через поточний рахунок за допомогою міжнародного переказу
 • Розпочніть дигітальний процес подачі заявки на відкриття рахунку натиснувши „Jetzt Girokonto eröffnen“ („Відкрити поточний рахунок“). Опис процесу подачі заявки написаний німецькою. Будь ласка, скористуйтесь для перекладу тексту функцією перекладача у Вашому браузері, щоб перекласти його на свою мову.
 • Наприкінці дигітального процесу подачі заявки Вам буде надіслано імейл з Вашим номером клієнта.
 • Будь ласка зверніться до одного з відділень шпаркаси для перевірки Ваших особистих даних і  успішного завершення процесу відкриття рахунку. Для цього при собі потрібно мати ці 4 документа:
  - імейл з Вашим номером клієнта (номер з 10 цифр)
  - дійсний закордонний паспорт або паспорт громадянина України нового зразка – ID-картку (Дані мають бути написані латинськими літерами)
  - дозвіл на перебування або посвідчення про прибуття (підтвердження, що видається після реєстрації біженцем)
  - підтвердження про наявність прописки в Німеччині
 • Покажіть імейл з Вашим номером клієнта працівнику у відділенні шпаркаси.
vіdkrittja bankіvskogo rahunku

Браузер Chrome на Android: 
В налаштуванні клікніть на „Перекласти“ і виберіть мову.

vіdkrittja bankіvskogo rahunku

Браузер Chrome на iOS: 
В вікні браузера клікніть на „…“ і далі  оберіть „Перекласти“.

vіdkrittja bankіvskogo rahunku

Браузер Safari на iOS: 
В адресному рядку браузера клікніть на „AA“ і далі на „Перекласти“.

Після оформлення рахунку, Ви отримаєте договір про відкриття поточного рахунку і Ваш номер рахунка. Договір Вам буде видано відразу. Збережіть його в своїх документах. Крім того, Ви отримаєте картку шпаркаси SparkassenCard (Girocard) та ПІН-код з чотирьох цифр. Картка та ПІН-код будуть надіслані поштою на протязі двох тижнів. Спочатку буде надісланий ПІН-код, а через декілька днів – картка шпаркаси SparkassenCard (Girocard). 

Відкрити поточний рахунокИнформация об открытие банковского счёта в Германии

Информация для беженцев

Текущий счет

Текущий счет является важным условием социальной и экономической жизни. С его помощью осуществляются личные платежи:

 • Выплаты пособий начисляются на текущий счет
 • Все, кто работает, должен иметь текущий счет для начисления заработной платы
 • Оплата арендованного жилья осуществляется на текущий счет арендодателя
 • Перевод денег на родину возможен с текущего счета через международный платеж
 • Начните дигитальный процес подачи заявки на оформление счета нажав на кнопку „Jetzt Girokonto eröffnen“. („Открыть текущий счет“). Описание процесса составлено на немецком. Пожалуйста воспользуйтесь функцией переводчика в своём браузере, чтобы перевести текст описания на свой язык.
 • В конце дигитального процесса подачи заявки Вам придёт имейл с Вашим номером клиента.
 • Пожалуйста обратитесь в одно из отделений шпаркассы для процедуры подтверждения личности и успешного завершения открытия текущего счета. Для этого необходимо иметь при себе эти 4 документа:
  - имейл с Вашим номером клиента (номер состоит из 10 цифр)
  - действительный заграничный паспорт или паспорт гражданина Украины нового образца ­– ID-карточку (данные должны быть написаны латинскими буквами)
  - разрешение на пребывание или удостоверение о прибытии (выдается после регистрации беженцем)
  - подтверждение о наличии прописки в Германии
 • Покажите имейл с Вашим номером клиента работнику отделения шпаркассы.
vіdkrittja bankіvskogo rahunku

Браузер Chrome на Adroid:  
В настройках кликните на „Перевести“ и выберете язык.

vіdkrittja bankіvskogo rahunku

Браузер Chrome на iOS: 
В окне браузера кликните на „…“ и потом выберете „Перевести“.

vіdkrittja bankіvskogo rahunku

Браузер Safari на iOS: 
В адресной строке браузера кликните на „AA“ и выберете „Перевести“.

После открытия текущего счета Вы получите договор об оформлении банковского счета и Ваш номер счета. Договор будет выдан непосредственно после оформления. Сохраните его в Ваших документах. Также Вы получите карточку SparkassenCard (Girocard) и ПИН-код из четырех цифр. Карточка и ПИН-код придут Вам по почте в течение двух недель. Сначала придёт ПИН-код, а через несколько дней – карточка SparkassenCard.

Открыть текущий счётInformation for opening your own bank account in Germany

Information for Refugees

Checking account

Opening a personal checking account is an important prerequisite for participating in social and economic life. A checking account is essential for processing personal payment transactions:

 • If you are entitled to welfare benefits you need a checking account to receive them.
 • If you want to work you need a checking account for receiving your salary payment.
 • If you rent a flat the rent is paid to your landlord via your checking account.
 • If you want to send money to somebody in your home country this is done via international bank transfer from your checking account. 
 • Start the digital opening process by clicking the button below. The language of the account opening process is German. Please use the translation tool of your browser to translate the text into your language.
 • At the end of the process you will receive an email containing a customer number for your checking account (consisting of 10 digits).
 • Please visit one of our Sparkasse branches so that we can validate your data and effectively create your account. Please bring with you
  - email with the 10-digit customer number for your checking account
  - your ID document (passport or identity card)
  - residence permit or proof of arrival (Certificate of registration as an asylum seeker)
  - proof / confirmation of an address in Germany
 • Show your email including your 10-digit customer number to a bank adviser in the Sparkasse branch.
vіdkrittja bankіvskogo rahunku

Browser Chrome on Android: 
Go to „Settings“, tap „translate“ and chose your language. 

vіdkrittja bankіvskogo rahunku

Browser Chrome on iOS: 
Tap „…“ at the bottom of your browser window and chose „translate“. 

vіdkrittja bankіvskogo rahunku

Browser Safari on iOS: 
Tap „aA“ in the browser address bar and chose „translate“. 

As soon as the account is created you will receive your account contract and your account number from the Sparkasse. The account contract will be handed over to you immediately after the account has been opened. You will also receive a SparkassenCard (Girocard) and a four-digit personal identification number (PIN). Both the SparkassenCard and the associated PIN will be sent to you by post. This takes about two weeks. You will first get the PIN and a few days later the SparkassenCard.

Open checking account nowInformationen für die Eröffnung einer eigenen Bankverbindung in Deutschland

Informationen für Kriegsgeflüchtete

Das Girokonto

Zur Teilhabe am gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben ist das Girokonto eine wichtige Voraussetzung. Hierüber wird in der Regel der persönliche Zahlungsverkehr abgewickelt:

 • Die Auszahlung von Unterstützungsleistungen erfolgt über ein Girokonto.
 • Wer einen Beruf ausüben möchte, benötigt ein Girokonto für die Gehaltszahlungen.
 • Beim Anmieten einer Wohnung werden die Mietzahlungen über das Girokonto dem Vermieter überwiesen.
 • Zahlungen in das Heimatland erfolgen vom Girokonto über eine Auslandsüberweisung.
 • Starten Sie den digitalen Antragsprozess über den untenstehenden Button. Die Texte des Antragsprozesses sind in Deutsch. Bitte nutzen Sie die Übersetzungsfunktion Ihres Browsers, um die Seite in Ihrer Sprache anzuzeigen.
 • Am Ende des digitalen Antragsprozesses erhalten Sie eine Email mit ihrer Kundennummer.
 • Bitte besuchen Sie anschließend eine unserer Sparkassen-Filialen, damit wir Ihre Daten validieren und Ihr Konto erfolgreich anlegen können. Bringen Sie hierzu bitte alle vier der folgenden Unterlagen mit:
  - E-Mail inklusive der Kundennummer (bestehend aus 10 Ziffern)
  - Gültiger Reisepass oder Identity Card der Ukraine (Daten in lateinischer Schrift)
  - Aufenthaltstitel oder Ankunftsnachweis (Bescheinigung über die Registrierung als Asylbewerber)
  - Nachweis / Bestätigung einer Adresse in Deutschland
 • In der Sparkassen-Filiale zeigen Sie einem Berater Ihre E-Mail inklusive der Kundennummer.
vіdkrittja bankіvskogo rahunku

Browser Chrome auf Android: 
In Einstellungen auf „Übersetzen“ klicken und Sprache auswählen.

vіdkrittja bankіvskogo rahunku

Browser Chrome auf iOS: 
Im Browserfenster unten auf „…“ klicken und anschließend „Übersetzen“ auswählen.

vіdkrittja bankіvskogo rahunku

Browser Safari auf iOS: 
In der Browseradresszeile auf „aA“ klicken und anschließend „Übersetzen“ auswählen.

Sobald das Konto eröffnet ist, erhalten Sie von der Sparkasse Ihren Kontovertrag und Ihre Kontonummer. Den Kontovertrag bekommen Sie sofort nach der Kontoeröffnung ausgehändigt. Außerdem bekommen Sie eine SparkassenCard (Girocard) und eine Geheimzahl (PIN) mit vier Ziffern. Beides, die SparkassenCard sowie die dazugehörige PIN, erhalten Sie per Post. Das dauert ca. zwei Wochen. Zuerst erhalten Sie die PIN und wenige Tage danach die SparkassenCard.

Jetzt Girokonto eröffnen